Tiền thưởng mùa hè tại một số công ty lớn là 88 0000 Yên, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lĩnh vực sản xuất ô tô là 108 0000 Yên (tăng 16%).

Nguồn

Bàn thêm: Đây là một dấu hiệu chứng tỏ kinh tế Nhật đang phục hồi trở lại một điều tốt cho những ai đang làm việc tại Nhật.