Re: Luyện bài tập từ vựng từ dễ đến nâng cao

Cứ hết 10 bài, chúng mình sẽ cùng làm 1 bài Test tổng hợp ôn lại từ vựng đã luyện trong 10 bài vừa qua.


Các bạn cố gắng nhé.