Bài 33 Kinh tế-Giao dịch 経済・取引

1. けいざい【経済】 Kinh tế 経済危機 Khủng hoảng kinh tế 経済の安定(化) Ổn định kinh tế 経済的相互依存 Tương trợ kinh tế 経済援助 Viện trợ kinh tế 経済的な(に) Có tính kinh tế, có tính tiết kiệm このやり方をすれば時間の経済にな Làm theo cách nào sẽ tiết kiệm được thời gian. 天然資源を経済的に使う Sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý (một cách kinh tế) 経済界 Giới kinh tế 経済活動 Hoạt động kinh tế 経済協力 Hợp tác kinh tế 経済構造 Cơ cấu kinh tế 経済水域 Vùng mặt nước mang tính kinh tế 経済制裁 Cấm vận kinh tế 経済成長 Tăng trưởng kinh tế 経済欄(面) Mục kinh tế, trang kinh tế (trên báo)

2. しょうぎょう【商業】 Thương nghiệp, thương mại, kinh doanh 国内の商業振興をはかる Chấn hưng ngành thương nghiệp trong nước この都市は国の商業の中心だ Thành phố này là trung tâm thương mại của cả nước. 商業送り状 Hoá đơn thương mại 商業英語 Tiếng Anh kinh doanh, Anh ngữ thương mại 商業銀行 Ngân hàng thương mại 商業信用状 Thư tín dụng 商業手形 Hối phiếu thương mại 商業登記 Đăng ký thương mại

3. しょうばい【商売】 1 Kinh doanh, thương mại 商売を始める Bắt đầu làm kinh doanh 去年は商売が繁盛した Công việc kinh doanh năm ngoái rất thành công. 家具の商売をしている Kinh doanh đồ nội thất 2 Nghề nghiệp お父さんの商売は何ですか Cha anh làm nghề gì? 商売替えする Thay đổi nghề. 赤ん坊は泣くのが商売だ Khóc là nghề của trẻ con mà.

4. うる【売る】 Bán 高く売る Bán giá cao けっこうもうけて売っています Tôi đang bán khá có lời. 一つ100円で売ります Bán 100 Yên một cái. これはいくらで売りますか Cái này giá bao nhiêu? 身を売る Bán thân 国を売る Bán nước 友を売る Bán bạn

5. はんばい【販売】 Buôn bán, kinh doanh 販売する 委託販売 Bán ủy thác 通信販売 Bán hàng qua mạng 割り引き販売 Bán giảm giá 販売価格 Giá bán 販売経路 Kênh bán hàng 販売高 Doanh số bàn hàng 販売網 Mạng lưới bán hàng

6. はつばい【発売】 Bán ra 発売する その機械はすでに発売されている Loại máy này đã được bán ra. 新しい辞書は来月発売される Từ điển mới tháng sau sẽ được bắt đầu bán ra. 発売部数 Số lượng (sách) bán ra.

7. うれくち【売れ口】 1 Nơi bán, chỗ bán, nhu cầu この品物は売れ口がない Mặt hàng này không có chỗ bán/Mặt hàng này không có nhu cầu. 2 Nơi làm việc, nơi làm dâu 彼女はまだ売れ口が決まらない Cô ta vẫn chưa làm dâu ở đâu cả. 今年の卒業生はなかなか売れ口がい Sinh viên tốt nghiệp năm nay có nhiều chỗ làm tốt.

8. ばいばい【売買】 Mua bán, mua và bán 彼は不動産の売買をしている Anh ta mua bán bất động sản. 株の売買で大もうけした Kiếm được nhiều nhờ mua bán cổ phiếu. 売買契約 Hợp đồng mua bán 売買手数料 Huê hồng bán hàng.

9. うりだし【売り出し】 1 Bán rẻ 歳末(さいまつ)大売り出し Đợt bán rẻ cuối năm 2 Bắt đầu bán ra 新型コンピュータが間もなく売り出 になる Máy tính kiểu mới sắp được bán ra. 3 Bắt đầu có tiếng tăm 売り出し中の映画スター Ngôi sao phim đang lên. 今売り出し中の作家です Tác giả đang lên.

10. とくばい【特売】 Bán rẻ đặc biệt あの店は今週中衣料品の特売をやっ いる Tiệm đó đang có đợt bán hàng đặc biệt (rẻ)

11. なげうり【投げ売り】 Bán tống bán tháo 投げ売りする 投げ売り商品 Hàng bán tống bán tháo

12. はかりうり【量り売り】 Bán theo cân, bán theo trọng lượng 砂糖を量り売りする Bán đường theo cân.

13. きりうり【切り売り】Cắt bán 1メートル単位で布を切り売りする Cắt vải bán tính tiền theo mét.

14. せりうり【競り売り】 Bán đấu giá(=オークション) 絵を競り売りする Bán đấu giá tranh

15. こうばい【公売】 Bán công khai みつばい【密売】 Bán lậu 密売する コカインを密売する Bán lậu cô-ca-in 密売者 Người buôn lậu 密売品 Hàng lậu

16. ちょくばい【直売】 Bán trực tiếp, bán thẳng このいすはメーカーの直売である Cái ghế này do nhà máy bán thẳng (cho người tiêu dùng) 卵は直売だと安い Trứng mua trực tiếp (từ nông dân) rất rẻ. 産地直売品 Hàng được đem bán ở nơi nào đó trực tiếp từ nơi sản xuất.

17. しょうだん【商談】 Đàm phán thương mại, bàn chuyện làm ăn 商談する

18.かう【買う】 1 Mua〔=購入する〕 オレンジを1個200円で買う Mua cam 200 Yên một trái このテレビは高く買った Ti vi này mua bị đắt rồi. 愛情は金で買えない Tình yêu không thể mua được bằng tiền. 2 Chuốc lấy, có được 彼女の歓心を買うためなら何でもや Làm bất cứ điều gì để lấy được trái tim của cô ấy. 失笑を買った Chuốc lấy tiếng cười 3 Được đánh giá, được công nhận 批評家たちは彼の作品を高く買って る Các nhà bình lận đánh giá cao tác phẩm của ông ta. 語学力を買われて国際部に回された Được huyển sang ban Quốc tế nhờ có khả năng ngôn ngữ.

19. かいもの【買い物】 Mua sắm 新宿に買い物に行く Đi Shinjuku mua sắm ちょっと買い物がある Tôi có chút đồ cần mua. 買い物かご Giỏ hàng 買い物客 Khách mua

20. うりて【売り手】 Người bán 売り手市場 Thị trường người bán

21.うりぬし【売り主】 Chủ hàng

22. かいて【買い手】 Người mua この製品は買い手が多い Hàng này có nhiều người muốn mua. 買い手市場 Thị trường người mua

23. きんゆう【金融】 Tài chính tiền tệ, hoạt động kinh doanh tiền tệ 金融界 Giới tài chính 金融界の不況 Khủng hoảng tài chính 金融機関 Cơ quan tài chính 金融恐慌 Khủng hoảng tiền tệ 金融債 Trái phiếu ngân hàng 金融政策 Chính sách tài chính 金融市場 Thị trường tiền tệ, thị trường tài chính

24. ぎんこう【銀行】 Ngân hàng 銀行から金を借りる Muợn tiền từ ngân hàng 銀行業 Ngành ngân hàng 銀行口座 Tài khoản ngân hàng 銀行強盗 Cướp ngân hàng 銀行利子 Lãi suất ngân hàng

25. きんこ【金庫】 1 Tủ đựng tiền, kho trữ tiền 手さげ金庫 Hộp đựng tiền xách tay 金を金庫にしまう Cất tiền vào tủ đựng tiền 2 Kho bạc

26. ちょちく【貯蓄】 Tiết kiệm, tiền tiết kiệm, tích trữ 貯蓄する 彼は年収の1割をきまって貯蓄してい Anh ta luôn tiết kiệm 10% thu nhập hàng năm. 貯蓄高 Số tiền gửi tiết kiệm

27. ちょきん【貯金】 Gửi tiết kiệm, tiền tiết kiệm 貯金する 郵便貯金 Tiết kiệm bưu điện 貯金通帳 Sổ tiết kiệm 貯金箱 Hộp đựng tiền tiết kiệm

28. たくわえる【蓄える・貯える】 1 Tích trữ, dành dụm, để dành, tích lũy 金を蓄える Để dành tiền 明日のレースに備えて精力を蓄えて く Để dành sức lực cho cuộc đua ngày mai. 冬期用の燃料を蓄える Trữ nhiên liệu dùng cho mùa đông 彼は豊富な知識を蓄えている Anh ta đã tích lũy được một lượng kiến thức phong phú. 2 Để râu, đễ tóc dài あごひげを蓄える Để râu cằm.

29. よきん【預金】 Gửi tiền tiết kiệm=ちょきん(貯金) 預金する 普通(定期)預金 Tiết kiệm không định kỳ (định kỳ) 預金利子 Lãi suất tiền gửi

30. けいり【経理】 Kế toán (Xử lý, công tác về quản lý tài sản, thu chi tiền, tiền lương…) 彼はその会社で経理を担当している Anh ấy phụ trách kế toán của công ty đó 経理部 Phòng kế toán

31. かいけい【会計】 1 Kế toán (thu chi tiền) 一般会計 Kế toán tổng hợp 2 Tính tiền 〔=勘定〕, hoá đơn 会計をお願いします〔飲食店などで Xin tính tiền giùm 会計をすます Đã trả tiền xong 会計監査 Kiểm toán 会計帳簿 Sổ cái 会計年度 Năm kế toán 会計報告 Báo cáo kế toán

32. しほん【資本】 1 Vốn, tư bản 準備資本 Vốn dự trữ 資本の蓄積 Tích lũy tư bản 資本の自由化 Tự do hoa thị trường vốn 資本の不足に苦しむ Khổ vì thiếu vốn 資本を運転する[回転させる] Xoay vòng đồng vốn 資本をねかせておく Giam vốn 2 Tài sản quan trọng, nguồn vốn quan trọng 健康(体)が資本です Sức khỏe là nguồn vốn.
# 資本家と労働者 Nhà tư bản và người lao động 資本金 Tiền vốn 資本主義 Chủ nghĩa tư bản 

33. もときん【元金】 Tiền vốn 元金と利息 Vốn và lãi

34. ざいげん【財源】 Nguồn vốn 新しい財源を開拓する Khai thác nguồn vốn mới. 財源難 Khó khăn về nguồn vốn

35. しさん【資産】 Tài sản 固定資産 Tài sản cố định 流動資産 Tài sản lưu động 有(無)形資産 Tài sản hữu (vô) hình 隠匿資産 Tài sản chìm 資産公開 資産公開する Công khai tài sản 資産目録 Danh mục tài sản

36. ざいさん【財産】 Tài sản 私有(公有)財産 Tài sản tư (công) 国有財産 Tài sản quốc gia 財産目当てに結婚する Kết hôn vì gia tài 財産取得税 Thuế thu nhập tài sản 財産相続 Thừa kế tài sản

37. かざい【家財】 Gia tài

38. しゅっし【出資】 Bỏ vốn 鉱山に出資した Ông ấy đã bỏ vốn vào mỏ quặng. この5人が出資してその会社を作った 5 người này đã bỏ vốn để lập công ty đó. 共同出資で Cùng bỏ vốn 出資金 Số vốn bỏ ra 出資者 Người bỏ vốn

39. とうし【投資】 Đầu tư 投資する 公共(民間)投資 Đầu tư công cộng (tư nhân) 設備投資 Đầu tư thiết bị 土地に投資する Đầu tư vào đất đai

40. ゆうし【融資】 Cho vay tài chính (do các tổ chức tín dụng tiền tệ thực hiện)〔=貸し付け〕, tiền cho vay 融資する 住宅金融公庫の融資を受ける Nhận vốn vay của quĩ tín dụng nhà đất 銀行から500万円の融資を受けた Tôi đã vay từ ngân hàng 5 triệu Yên

41. きょしゅつ【拠出・醵出】Chi tiền, xuất tiền (không vì mục đích lợi nhuận) 孤児のため奨学資金を醵出する Chi tiền làm nguồn vốn cấp học bổng cho trẻ em mồ côi.

42.きんがく【金額】 Số tiền, mức tiền 被害金額は2千万円にのぼる Số tiền thiệt hại lên tới 20 triệu Yên.

43. そうがく【総額】 Tổng số tiền, số tiền tổng cộng 総額500ドルになる Tổng cộng là 500 đô la.

44. ねだん【値段】 Giá 米の値段を上げる(下げる) Tăng (giảm) giá gạo 値段表 Bảng giá

45. かかく【価格】 Giá 市場価格 Giá thị trường 協定価格 Giá bán theo hiệp định 最高価格 Giá cao nhất 最低価格 Giá thấp nhất 適正価格 Giá hợp lý 価格を維持する Giữ giá 価格をつり上げる Làm giá 価格安定 Ổn định giá 価格競争 Cạnh tranh giá 価格協定 Hiệp định về giá 価格統制 Quản lý giá 価格変動 Biến động giá cả

46. ぶっか【物価】 Vật giá 消費者物価 Giá tiêu dùng, chỉ số giá tiêu dùng 物価指数 Chỉ số giá 物価水準 Mức giá 物価騰貴(下落) Vật giá tăng (giảm)

47. たんか【単価】 Đơn giá 単価80円で Với đơn giá 80 Yên

48. だいきん【代金】 Giá tiền, tiền mua hàng (đối với một mặt hàng mua vào cụ thể) 代金は前払いでお願いします Tiền mua hàng xin trả trước cho. 車の代金として300万円払った Trả 3 triệu yên cho tiền mua xe. 現物は代金と引き換えにお渡しいた ます Tôi sẽ giao hàng khi nhận tiền.

49. りょうきん【料金】 Phí, tiền trả cho các loại hình dịch vụ (tiền học, tiền rạp hát, tiền gas, điện, tiền phí giao thông, tiền vé trả khi dùng các phương tiện giao thông…)バス料金 Tiền xe buýt 電気料金を払う Trả tiền điện 郵便料金が上がった Phí bưu điện đã tăng. 料金なしで配達する Phát hàng miễn phí. 料金所 Trạm thu phí 料金表 Bảng phí dịch vụ

50. てすうりょう【手数料】 Phí (trả cho các hành vi môi giới, các thủ tục…) 登録手数料 Phí đăng ký

51. ゆうりょう【有料】 Có phí, phải trả phí その動物園は子供は無料だが,大人は 料だ Vườn thú này trẻ em vào miễn phí, còn người lớn thì phải trả tiền. 有料駐車場 Bãi đậu xe có thu tiền 有料テレビ Ti vi trả tiền 有料道路 Đường có thu phí 有料便所 Nhà vệ sinh phải trả tiền

52. ていか【定価】 Giá không đổi, giá không giảm, giá qui định, giá cho sẵn 定価で売る Bán với giá qui định 私はこの本を定価の2割引きで買った Tôi mua quyển sách này với giá giảm 20% so với giá bìa. 定価政策 Chính sách bán giá qui định (không có chế độ giảm giá)

53. じか【時価】 Thời giá, giá vào thời điểm giao dịch

54. しか【市価】 Giá thị trường

55. もとね【元値】 Giá gốc, gia mua vào (văn nói) = げんか【原価】 (văn viết) 元値で売る Bán với giá gốc 元値以下で売る Bán với giá thấp hơn giá gốc

56. げんか【原価】 Giá gốc, chi phí sản xuất (=コスト) 原価で売る Bán với giá gốc 原価の3割引き Giảm 30% so với giá gốc 生産原価 Chi phí sản xuất, giá thành

57. ばいか【売価】 Giá bán (=うりね【売値】)

58. ばいか【買価】 Giá mua (=かいね【買値】)

59. ねあがり【値上がり】 Giá tăng 食品の突然の値上がり Giá thực phẩm tăng đột biến

60. ねあげ【値上げ】 Tăng giá 鉄道運賃の値上げ Tăng giá vận tải đường sắt 電話料金が8パーセント値上げになっ Tiền điện thoại đã tăng thêm 8% 大工は賃金の値上げを要求した Thợ mộc đòi tăng tiền công.

61. たかね【高値】 Giá cao 高値で売る Bán với giá cao 高値安定 Đứng ở mức giá cao

62. こうか【高価】 Giá cao, đắt, quí 高価な 高価な機械 Cái máy có giá cao. 無謀な結婚のために高価な代価を支 った Anh ta đã trả một giá đặt cho việc lấy vợ không có tính toán cẩn thận của mình.

63. たかい【高い】 Đắt〔=高価な〕, caoそれは高すぎる Thế thì cao quá. 高い給料 Lương cao

64. ねさげ【値下げ】 Giảm giá 冬物を大幅に値下げした Hàng mua đông giảm giá mạnh. 賃金の値下げをする Giảm lương

65. ねさがり【値下がり】 Giá giảm バターが10円値下がりした Giá bơ đã giảm 10 Yên.

66. げらく【下落】 Rớt 下落する 物価が下落した Vật giá giảm

67. こうとう【高騰】 Nhảy vọt, tăng vọt 高騰する 原油価格の高騰 Giá dầu nhảy vọt 家賃が高騰した Giá nhà tăng vọt 地価が高騰している Giá đất tăng vọt

68. ねびき【値引き】 Giảm giá, bớt giá (cho hàng hóa) 値引きする 2割5分値引きする Giảm giá 25% 現金払いなら1割値引きします Được giảm 10% nếu trả bằng tiền mặt. 少し値引きしていただけませんか Có thể bớt cho tôi chút ít được không?

69. わりびき【割引】 1 Giảm giá (cho hàng hóa và dịch vụ) 団体割引 Giảm giá cho nhóm 学生割引はありますか Có giảm giá cho sinh viên không? 2 Chiết khấu 銀行割引 Chiết khấu ngân hàng 早期支払いの手形の割引をする Chiết khấu cho hối phiếu thanh toán sớm.

70. ディスカウント Giảm giá (thường đi với từ ghép) ディスカウントストア Cửa hàng giảm giá ディスカウントセール Bán giảm giá

71. はんがく【半額】 Nửa giá

72. あんか【安価】 Giá rẻ

73. やすい【安い】 Rẻ 安かろう悪かろうの靴 Giày giá rẻ cất lượng kém.

74. やすっぽい【安っぽい】 Có vẻ rẻ, trông có vẻ rẻ tiền 安っぽい手さげ袋 Túi xách rẻ tiền

75. じゅきゅう【需給】 Cung cầu, cung và cầu 需給関係 Quan hệ cung cầu

76. じゅよう【需要】 Cầu 需要と供給 Cung và cầu ビールの需要が多い Cầu về bia rất lớn

77. ないじゅ【内需】 Nhu cầu trong nước 内需産業 Ngành sản xuất phục vụ thị trường trong nước 内需拡大策を取る Sử dụng chính sách mở rộng thị trường nội địa

78. ぐんじゅ【軍需】 Quân nhu, nhu cầu cho lĩnh vực quân sự

79. きょうきゅう【供給】 Cung, cung cấp 供給する 電力の供給を止める Ngưng cung cấp điện 需要と供給のバランス Cân bằng giữa cung và cầu 供給源 Nguồn cung 供給者 Nhà cung cấp

80. じきゅう【自給】 Tự cung 自給する 自給自足 Tự cung tự túc

81. りがい【利害】 Lợi và hại, lời lỗ (dùng cho nghĩa rộng) 利害を越えた愛 Tình yêu vượt qua mọi toan tính 彼は自分の利害ばかり考えている Anh ta toàn nghĩ chuyện lời lỗ. その計画は我々の利害に大いに影響 るだろう Kế hoạch này sẽ ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của chúng ta. 利害得失 Lợi hại được mất

82. そんえき【損益】 Lời lỗ (chỉ dùng cho việc liên quan đến tiền bạc) 損益を勘定する Cân đối thu chi (lời lỗ)

83. りえき【利益】 1 Lời, lãi 利益がある Có lời, có lãi 利益のない Không có lời 2 Có ích 社会の利益のために尽くす Dốc sức vì lợi ích của công ty

84. 利益金 Tiền lời 利益配当 Chia lãi 利益率 Tỉ lệ lãi

85. りじゅん【利潤】 Lợi nhuận 利潤率 Tỉ suất lợi nhuận

86. とく【得】 Lời, lãi, có lợi ích 得な その計画で一番得するのはだれだろ Với kế hoạch đó thì ai được lợi nhất? 近道を行けば10分得をする Đi đường băng thì lợi hơn được 10 phút. そこへ行くには電車よりバスのほう 得だ Đi đến đó thì dùng xe buýt hay hơn là xe ô tô. 彼にそれ

87. 話しても何の得にもならないだろう Nói cho anh ta chuyện đó cũng chẳng được lợi gì.

88. ゆうえき【有益】 Có ích 有益な 夏休みを有益に過ごしなさい Hãy sử dụng kỳnghỉ hè sao cho có ích nhé.

89. ゆうこう【有効】Có hiệu lực, hữu hiệu,có hiệu quả 有効な 有効な手段を取る Sử dụng biện pháp hữu hiệu この契約は5年間有効だ Hợp đồng này có hiệu lực 5 năm. その法律はまだ有効である Bộ luật đó vẫn còn có hiệu lực 不可侵条約が有効な間,わが国は安全 ある Đất nước chúng ta vẫn an toàn khi Hiệp ước bất khả xâm phạm còn hiệu lực.

90. ゆうり【有利】 1 Có lợi, có lời 有利な取引 Giao dịch có lợi 有利な事業 Hoạt động kinh doanh có lợi 2 Thuận lợi, có lợi thế そのアパートの有利な点は駅に近い いうことである Điểm hay của khu căn hộ này là nó nằm ở gần ga. 戦局は我々に有利に展開した Chiến cuộc đang diễn biến có lợi cho chúng ta.

91. じゅんえき【純益】 Lợi nhuận ròng, lãi ròng その取り引きで20万円の純益をあげた Đã thu được 200 ngày Yên lãi ròng qua cuộc làm ăn đó.

92. くろじ【黒字】 Lời, có lời lãi 我が社は黒字だ Công ty chúng ta đang làm ăn có lãi.

93. さえき【差益】 Số chênh lệnh 為替差益 Lãi do chênh lệch tỉ giá 円高差益 Lãi có được do đồng yên tăng giá

94. マージン Tỉ suất lợi nhuận マージンが多い(少ない) Có lãi nhiều (ít) マージンを薄くして売り上げを伸ば た Đã tăng được doanh số bán ra nhờ giảm bớt tỉ lệ lãi (trên mỗi sản phẩm)

95. こくえき【国益】 Lợi ích quốc gia 国益を優先する Ưu tiên lợi ích quốc gia

96. こうえき【公益】 Lợi ích công cộng, lợi ích chung 公益を害する Ảnh hưởng đến lợi ích chung 公益事業 Hoạt động công ích

97. ふり【不利】 Bất lợi 我々の不利な点は資金不足だ Điểm bất lợi của chúng ta là thiếu vốn. 選挙は我々の党に不利な結果となっ Cuộc bầu cử có kết quả bất lợicho chúng ta.

98. むえき【無益】 Vô ích (=むだ 無駄) 無益の骨折り Nỗ lực vô ích, công dã tràng そんなことをしても無益だ Làm thế cũng chỉ vô ích thôi

99. むこう【無効】 Vô hiệu, không có hiệu lực, không có hiệu quả 無効にする Làm vô hiệu これらの票は無効である Lá phiếu này không có giá trị. その契約は(法的に)無効とされた Hợp đồng đó bị xem là vô hiệu (về mặt luật pháp)

100. そん【損】 1 Tổn thất, mất 損をする 損と得 Được và mất 1万円損をして売る Bán hàng chịu lỗ 10 ngày Yên. 彼に損をかけた Tôi đã làm cho anh ta bị thua lỗ. 2 Bất lợi, thua thiệt いやと言えない人は損な性格だ Người mà không biết nói không thích thì bản thân chỉ có lỗ mà thôi. 彼は背が低いので損をしている Anh ta thua thiệt vì thấp. 損して得取れ Hãy thả con tép để bắt con tôm.

101. そんしつ【損失】 Tổn thất 火災(戦争)による損失 Tổn thất do hỏa hoạn (chiến tranh) 大きな損失 Tổn thất lớn 損失を重ねる Chịu tổn thất này đến tổn thất khác. 彼の死は国家にとって取り返しのつ ない損失だった Cái chết của ông ấy là một sự tổn thất lớn đối với đất nước mà không gì có thể thay thế được. 損失額 Mức tổn thất bằng tiền 損失補填 Bù đắp tổn thất 損失補填する

102. そんがい【損害】 Tổn hại, thiệt hại 損害を与える Gây thiệt hại 大損害を受ける Chịu thiệt hại lớn 損害を償う Bồi thường thiệt hại

103. あかじ【赤字】 1 Lỗ 赤字になる Bị lỗ 赤字を埋める Bù lỗ 50万円の赤字である Lỗ 500 ngàn Yên. 赤字をなかなかなくせない Khó bù được khoản lỗ quá. 2 Chữ viết bằng mực đỏ (để sửa lỗi chữ viết)

104. はさん【破産】 Phá sản (Dùng cho chủ ngữ là cả công ty lẫn cá nhân) 破産申し立てをする Xin phá sản 彼は破産してしまった Anh ta đã bị phá sản 裁判所は彼に破産を宣告した Tòa án tuyên anh ta đã bị phá sản. 破産申請 Xin cho phá sản 破産宣告 Tuyên bố phá sản 破産法 Luật phá sản

105. とうさん【倒産】 Phá sản (chỉ dùng cho công ty) 倒産する 彼の会社は倒産しかかっている Công ty anh ấy có nguy cơ phá sản.

106. はらう【払う】Trả tiền, thanh toán〔=支払う〕 あの本にいくら払いましたか Anh đã trả bao nhiêu tiền vậy cho quyển sách này? 現金(品物)で払う Trả bằng tiền mặt (hiện vật)

107. しはらう【支払う】 Trả tiền, thanh toán 勘定を支払う Thanh toán tiền hóa đơn 借金を支払う Trả nợ ローンで支払う Trả góp 車の代金は12回の分割払いで支払った Tôi trả tiền mua xe ô tô trong 12 lần.

108. かんじょう【勘定】 Thanh toán, quyết toán, tính tiền 勘定を払う Trả tiền 勘定は私の方に付けておいてくださ Xin tính tiền hết cho tôi. お勘定! Xin tính tiền 引っ越しの勘定は全部私が持とう Tiền chuyển nhà để tôi trả hết cho.

109. しはらい【支払い】 Thanh toán すでに50万円の支払いを受けた Tôi đã nhận được số tiền trả là 500 ngàn Yên その銀行は支払いを停止(拒絶)した Ngân hàng này đang tạm ngưng việc thanh toán. 会費は支払い済みだ Tôi đã trả xong hội phí 支払い期限 Thời hạn thanh toán 支払い条件 Điều kiện thanh toán 支払い高 Trị giá thanh toán 支払い停止 Ngưng thanh toán

110. たてかえる【立て替える】 Trả giùm, trả thay 彼の家賃を立て替えた Tôi đã trả thay tiền nhà cho anh ấy.

111. まえばらい【前払い】 Trả trước 運賃前払いで荷物を送る Gửi hàng trả tiền trước 会社から月給を1か月前払いしてもら た Tôi đã tạm ứng của công ty một tháng lương.

112. ししゅつ【支出】 Chi, kinh phí, số tiền chi ra 予算外支出 Chi ngoài dự toán, chi ngoài ngân sách 支出が多い(少ない) Chi nhiều (ít) 軍備に多額の支出をする Chi nhiều cho trang bị quân sự 支出が収入を上回った Chi ra đã vượt quá thu nhập.

113. さいしゅつ【歳出】 Chi hàng năm (của nhà nước, chính quyền) 歳出入 Thu chi hàng năm, thu chi ngân sách

114. しゅっぴ【出費】 Chi phí, số tiền phải bỏ ra 出費を切り詰める Cắt giảm chi phí

115. しゅうし【収支】 Thu chi 収支を合わせる Cân đối thu chi

116. わりあて【割り当て】 Phần được chia, hạn ngạch, phân công 仕事の割り当て Phân công công việc 輸入割り当てを減らす Giảm hạn ngạch nhập khẩu 割り当て制 Chế độ hạn ngạch

117. わりかん【割り勘】 Chia đều パーティーの費用を割り勘にした Chi phí buổi tiệc chia đều cho mọi người.

118. ぶんかつ【分割】 Phân chia, chia ra từng phần 農地を宅地に分割する Chia lô đất nông nghiệp để làm đất ở 分割払い Trả từng phần 冷蔵庫を8ヵ月の分割払いで買った Tôi mua tủ lành trả góp trong 8 tháng.

119. しきょう【市況】 Tình hình thị trường, tình trạng thị trường

120. けいき【景気】 Tình hình hoạt động kinh tế, tình hình kinh doanh 好景気 Tình hình kinh tế tốt 不景気 Tình hình kinh tế xấu 景気の冷え込み Nền kinh tế đóng bị đóng băng 景気の変動 Biến động kinh tế 彼の会社は景気がいい Tình hình kinh doanh của công ty anh ấy rất tốt. (商売の)景気はどうですか Công việc kinh daonh của anh thế nào? 景気観測 Quan sát kinh tế 景気後退 Suy thoái kinh tế (kinh doanh) 景気刺激策 Chính sách kích thích nền kinh tế 景気循環 Chu kỳ kinh doanh

121. こうきょう【好況】 Tình hình (thị trường, nền kinh tế) tốt, thời kỳ thịnh vượng 日本の自動車工業は好況である Ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản đang trong thời kỳ thịnh vượng 最近の好況のおかげで急に失業者が った Nhờ tình hình kinh tế phát triển gần đây mà số người thất nghiệp giảm mạnh.

122. ふけいき【不景気】 Thời kỳ xấu, tình hình xấu, tình hình suy thoái (kinh tế, kinh doanh) 会社には不景気な年だった Đây là một năm suy thoái của công ty 今は不景気のどん底だ Bây giờ là thời kỳ ở đáy của cơn suy thoái. 造船業界は不景気だ Ngành đóng tàu đang trong cơn suy thoái.

123. ふきょう【不況】 Tình hình suy thoái, thời kỳ suy giảm (mang tính nhất thời) (thường được dùng trong văn viết và có ý nghĩa như 不景気) 株式市場の世界的不況 Suy giảm thị trường chứng khoán thế giới 取り引きは不況である Kinh doanh khong được tốt đẹp lắm. 不況は次第に回復しつつある Tình hình kinh doanh đang hồi phục dần.

124. きょうこう【恐慌】 1 Hoảng loạn (Mang tính xã hội, tâm lý) 恐慌状態にある Trạng thái khủng hoảng 堤防が決壊して沿岸の住民は恐慌状 に陥った Đê vỡ làm cho dân cư sống ven bờ rơi vào tình trạng hoảng loạn 2 Khủng hoảng (kinh tế) 株式恐慌 Khủng hoảng thị trường chứng khoán 金融恐慌 Khủng hoảng tiền tệ

125. しゅうきん【集金】 Thu tiền 彼はガス料金の集金に回っています Anh ta đang đi thu tiền gas 集金手数料 Phí thu tiền 集金人 Người đi thu tiền

126. ぼきん【募金】 Quyên tiền, kêu gọi đóng góp, hoạt động quyên tiền 街頭募金 Quyên tiền trên đường phố 募金の目標額 Số tiền dự định sẽ quyên góp được これはクラスの仲間から募金した金 す Đây là số tiền mà cả lớp quyên góp 美術館を作るために募金している Chúng tôi đang tổ chức quyên góp tiền để xây dựng bảo tàng mỹ thuật 募金運動 Cuộc vận động quyên góp 募金箱 Thùng lạc quyên

127. きゅうふ【給付】 Cấp, trả 児童手当の給付 Cấp trợ cấp cho người có con nhỏ 社員に制服を給付する Cấp đồng phục cho nhân viên 老人に年金を給付する Trả tiền hưu cho người già

128. しきゅう【支給】 Cấp, cung cấp 貧しい子供たちに食物と衣服を支給 た Cung cấp áo quần và lương thực cho trẻ em nghèo. ヘリコプターで島民に食料品が支給 れた Thục phẩm được trực thăng chuyên chở cấp cho dân đảo. 会社は通勤費をどれだけ支給します Công ty này cấp cho bao nhiêu phí tàu xe vậy?

129. ついきゅう【追給】 Truy lĩnh

130. しゅうにゅう【収入】 1 Thu nhập 固定収入 Thu nhập cố định 彼は年600万円の収入がある Anh ta thu nhập một năm 6 triệu Yên. 収入と支出を合わせるのに苦労しま Tôi rất khổ để làm sao cân đối cho được thu và chi. 今月の総収入は30万円だった Tổng thu nhập tháng này là 300 ngày Yên. 2 Thu nhập của nhà nước, chính quyền 〔=歳入〕

131. しょとく【所得】 Thu nhập (thường để chì thu nhập sau khi đã trừ xong các khoản chi phí) 一家の所得 Thu nhập của cả gia đình 国民所得 Thu nhập quốc dân 国民平均所得 Thu nhập bình quân đầu người 高(低)所得者階層 Giới thu nhập cao (thấp) 所得倍増計画 Chương trình giúp tăng thu nhập 所得の範囲内で生活する Sống trong phạm vi thu nhập có được. 所得格差 Chênh lệch thu nhập 所得控除 Khấu trừ thu nhập 所得税 Thuế thu nhập 所得税の申告書 Giấy khai thuế thu nhập

132. うりあげ【売り上げ・売上】 Doanh số, doanh thu 当社の年間売り上げ(高)は3億円に達 る Doanh thu của công ty tôi năm nay là 300 triệu Yên 輸入品の売り上げがのびている Doanh số hàng nhập khẩu đang tăng. 売上税 Thuế doanh thu 売上帳 Sổ bán hàng

133. じっしゅう【実収】 Thực thu, doanh thu thực tế この製品の販売で5,000万円の実収を上 げた Nhờ bán sản phầm này mà doanh thu tăng thêm 50 triệu Yên

134. てどり【手取り】 Thu nhập thuần, thu nhập ròng 彼の月収は税引き手取り20万円だ Thu nhập tháng của anh ta là 200 ngày Yên sau khi đã trừ thuế.

135. よさん【予算】 1 Ngân sách 暫定予算 Ngân sách tạm tính 国の予算編成 Lập ngân sách nhà nước 予算の均衡を計る Cân bằng ngân sách 予算を編成する Lập ngân sách 予算外の支出 Chi ngoài ngân sách 社会福祉の予算が大幅に削減された Ngân sách cho hoạt động phúc lợi bị cắt giảm mạnh. 2 Dự toán パーティーに100万円の予算を立てた Chúng tôi lên dự toán 1 triệu Yên cho buổi tiệc. 外国旅行をする予算はない Tôi không đủ tiền đi du lịch nước ngoài. 実際の支出は予算をはるかに上回っ Chi phí thực tế vượt xa dự toán.

136. 予算委員会 Hội đồng ngân sách 予算調整 Điều chỉnh ngân sách

137. ほけん【保険】 Bảo hiểm 生命保険 Bảo hiểm nhân thọ 健康保険 Bảo hiểm sức khỏe 災害保険 Bảo hiểm hỏa hoạn 労災保険 Bảo hiểm tai nạn lao động 疾病保険 Bảo hiểm bệnh tật 強制(任意)保険 Bảo hiểm bắt buộc (tùy ý) 被保険者 Người được bảo hiểm 生命保険をかける Mua bảo hiểm nhân thọ. 保険に加入する Tham gia bảo hiểm 保険加入を勧誘する Mời mua bảo

138. ゆしゅつ【輸出】 Xuất khẩu 農産物の輸出を禁じる Cấm xuất khẩu nông sản 輸出価格 Giá xuất khẩu 輸出競争 Cạnh tranh trong xuất khẩu 輸出許可書[証] Giấy phép xuất khẩu 輸出禁制品 Mặt hàng cấm xuất khẩu 輸出港 Cảng xuất khẩu 輸出産業 Ngành kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu 輸出奨励策 Chính sách khuyến khích xuất khẩu 輸出超過 Xuất siêu 輸出割り当て Hạn ngạch xuất khẩu

139. ゆにゅう【輸入】 1 Nhập khẩu 輸入する わが国はブラジルからコーヒーを輸 している Nước ta nhập khẩu cà phê từ Bra-xin. 2 Du nhập 西洋の文明の輸入 Du nhập văn minh phương Tây

140. 輸入規制 Qui chế nhập khẩu 輸入自由化 Tự do hóa nhập khẩu 輸入申告書 Tờ khai hàng nhập khẩu 輸入超過 Nhập siêu 輸入割り当て Hạn ngạch nhập khẩu

141. とりひき【取り引き】 Giao dịch, đàm phán (trong kinh doanh, kinh tế) 取り引きする 現金取り引き Giao dịch bằng tiền mặt あの商社と取り引きがある Chúng tôi có làm ăn với công ty thương mại đó. 今度の取り引きで大損した Chúng tôi đã lỗ nặng qua lần làm ăn này. 取り引き関係 Quan hệ làm ăn 取り引き銀行 Ngân hàng giao dịch 取り引き先 Khách hàng

142. ぼうえき【貿易】 Mậu dịch, ngoại thương 貿易する 自由貿易 Nền mậu dịch tự do 多角貿易 Mậu dịch đa phương

143. 保護貿易政策 Chính sách bảo hộ mậu dịch

144. ゆしゅつにゅう【輸出入】 Xuất nhập khẩu 輸出入の不均衡 Sự mất cân đối trong xuất nhập khẩu

145. やみとりひき【闇取り引き】 1 Giao dịch ngầm, cam kết ngầm, làm ăn ngầm ダイヤのやみ取り引きが行われてい Kim cương đang được mua bán ngầm

146. 2 Bắt tay ngầm, đi đêm 首相は野党とやみ取り引きをしたら い Thủ tướng dường như

147. みつゆ【密輸】 Xuất nhập lậu, buôn lậu 密輸する 大掛かりな密輸の組織 Một tổ chức buôn lậu có qui mô lớn 密輸業者 Tên buôn lậu 密輸出 Xuất khẩu lậu 密輸入 Nhập khẩu lậu 密輸品 Hàng lậu

(Sưu tầm)