doanh nghiệp fdi là gì - Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của TISCO giảm mạnh 15,1% so với cùng kỳ, còn 2.676 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cũng giảm với tốc độ nhanh hơn 16,1% nên lợi nhuận gộp của “ông lớn” ngành thép ghi nhận đạt 163,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so cùng kỳ.doanh nghiệp fdi là gì - Những nhóm đầu tư cơ bản như thế nào

Doanh thu tài chính sụt giảm 13,6% nhưng chi phí tài chính lại tăng, đặc biệt là chi phí lãi vay tăng tới 26,2%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%. Những yếu tố này đã “ăn vào” lợi nhuận thuần của TISCO, khiến mức tăng trưởng chỉ đạt 5,2% so cùng kỳ, đạt 36,9 tỷ đồng dù rằng về chi phí bán hàng, doanh nghiệp đã cố gắng tiết giảm 17%.

Với việc phát sinh thêm lợi nhuận khác là số âm (cùng kỳ vẫn lãi), TISCO báo lãi trước thuế giảm 2,4% còn 36,6 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm 2,6% còn 29,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TISCO ở mức 45,8 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ và lãi trước thuế ghi nhận giảm 10,3% còn 46,9 tỷ đồng; lãi sau thuế 37,5 tỷ đồng, giảm 10,4% so cùng kỳ.

Với kết quả này, TISCO mới thực hiện được gần 39% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm 2019.

Điểm tích cực đối với TISCO đó là lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2019 dương 621,4 tỷ đồng (cùng kỳ âm 180,4 tỷ đồng). Hàng tồn kho cũng giảm mạnh hơn 439 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho còn 1.963,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm được 388 tỷ đồng còn 8.313,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn “khổng lồ”, gấp gần 4,4 lần so với vốn chủ sở hữu và chiếm đến 81,4% tổng nguồn vốn của TISCO.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang của TISCO tại Công trình cải tạo giai đoạn II đã tăng lên 5.218,9 tỷ đồng tại ngày 30/6/2019, tăng hơn 126 tỷ đồng so với đầu năm. Con số này chiếm 99,8% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của TISCO ở cùng thời điểm.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/doanh-ngh...n-kinh-te.html