Mang tiền ra cửa hàng bán xe. Người ta sẽ hướng dẫn mọi thứ cho.