Bỏ mất chữ 多く tiếp hả? Chỗ này có gì khó đâu nhỉ ?