Hướng dẫn về giới thiệu sản phẩm. Đây cũng là mẫu cần thiết cho những người làm tiếp thị.