Mẫu văn bản thúc giuc xác nhận về một vấn đề gì đó.