Thông báo chấp nhận yêu cầu của ai đó. Nội dung vừa thông báo cho người ta biết sự đồng ý của phía mình vừa nhấn mạnh sự nỗ lực hợp tác và kỳ vọng vào họ.