Từ chối lời mời hoặc lời yêu cầu nào đó của người khác.