em đang sử dụng từ điển Babylon 5.0 nhưng nghe nói từ điển Babylon 4.0 dùng hay hơn, vậy ai có không làm ơn cho em với. Cảm ơn rất nhiều ạ