Lang thang thấy cái này cũng tạm nên vơ về cho cả nhà, ai học tiếng Nhật thì vào ngắm thử nhé. Vừa giải trí, vừa học...
http://my.opera.com/saomaidiemhen/blog/?startidx=0
:macco: