Kho tài liệu tiếng Nhật sơ cấp cho bạn ..

Bạn download file về nhé...:shy1:

View attachment TiengNhatSoCap.pdf