Ðề: Vui lòng dịch giúp mình 1 vài dòng chữ ngắn

bắt đầu từ đoạn " lao vào " đi.:madgrin: