Ðề: Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

tui đọc cái câu tiếng Nhật của bác Vũ Điệp, tui hiễu chết liền, bác dùng câu thâm ý quá, k dịch nỗi, thế mới biết tiếng Nhật mình còn kém