Câu trả lời là 1470,000 người. Chiếm 15% trong tổng 9500,000 triệu phú trên toàn thế giới.