ngoài ra còn có tật vứt rác lung tung chỗ cấm đổ rác thì đổ chỗ đổ rác thì lại không ,ý thức chấp hành giao thông thì không còn j để nói