Trang web này có những thông tin cuộc sống cần thiết cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật bằng nhiều thứ tiếng. Link dưới đây là tiếng Việt:

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/index.html