Thường khi máy tính hay những thứ ở văn phòng trục trặc và gọi công ty bảo trì đến. Sau khi sửa xong nhiều người nói rằng:
ーパソコンはご使用できます
Nghe thì có vẻ lịch sự. Nhưng cách nói đúng phải là

ーパソコンはご使用になれます。
ーパソコンはご使用いただけます
ーパソコンは使用していただけます

Lý do bởi vì ご...できます chỉ dùng khi nói về hàng động của bản thân người nói.