Mẫu văn bản yêu cầu về một vấn đề gì đó. Đây cũng là một mẫu quan trọng. Trong trường hợp này là một thư yêu cầu phát biểu.