Đọc sách thấy hay hay ghi lại kẻo quên mất:

-ブランド物というのは、自分の2本 足で立って、社会的地位を上りつめ 人が着るとバシッと決まるのだが、 親の脛をかじっている高校生が着て 何の意味もない。

Hàng hiệu là thứ dành cho những người tự đứng lên bằng đôi chân của mình và có vị trí xã hội (nhất định). Thế nên học sinh cẩp 3, những kẻ còn ăn bám bố mẹ, có chưng diện hàng hiệu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

ーブランド物はそれに相応しい人が って初めて生きる物だ。

Hàng hiệu chỉ (bắt đầu)có sức sống khi có người thích hợp/mặc(sử dụng) mang nó.